Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ungaria

A A A

Acte de stare civilă

Certificat de stare civilă

 

Regimul juridic al certificatelor de stare civilă:

 

Documentul oficial care confirmă starea civilă a persoanei este certificatul privind starea civilă. Certificatul privind starea civilă poate fi de uz intern sau extern, ambele având o perioadă de valabilitate de 3 luni. Certificatul privind starea civilă se eliberează titularului sau reprezentantului acestuia. Modalitatea de eliberare a certificatului este condiţionată de destinaţia acestuia. Prin urmare, certificatul de uz intern este eliberat de către oficiul stare civilă din raza teritorială a domiciliului solicitantului, iar certificatul de uz extern este eliberat de către Direcția Generală Stare Civilă, din cadrul Agenției Servicii Publice.

 

În vederea obţinerii unui certificat privind starea civilă de uz extern, solicitantul va prezenta, în mod obligatoriu, următoarele acte:

 

  • Actul de identitate al titularului certificatului privind starea civilă;
  • În cazul instituţiei reprezentării, dovada împuternicirilor (procura, ş.a.);
  • certificatul privind starea civilă eliberat de oficiul stare civilă din raza teritorială a domiciliului solicitantului;
  • declaraţia personală a titularului certificatului privind starea civilă, depusă în scris, unde acesta indică sub proprie răspundere calitatea sa a stării civile

 

Căsătorie cu participarea cetăţenilor străini pe teritoriul Republicii Moldova

 

În procesul examinării şi soluţionării declaraţiilor de căsătorie cu participarea cetăţenilor străini, respectarea prevederilor legislaţiei Republicii Moldova asigură – Legea nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă şi codul familiei, adoptat prin Legea nr. 1316-XIV din 26 octombrie 2000, precum şi asigură respectarea prevederilor alineatului (2) al articolului 19, alineatelor (6) şi (7) aş articolului 35 ale Legii privind actele de stare civilă şi în special prevederile alineatului (2) al articolului 155 din Codul familiei, potrivit căruia, cetăţenii străini, cu domiciliul în afara Republicii Moldova, încheie căsătoria pe teritoriul Republicii Moldova conform legislaţiei naţionale, dacă au dreptul la încheierea căsătoriei în conformitate cu legislaţia statului al cărui cetăţeni sunt.

 

În contextul asigurării căsătoriei pe teritoriul Republicii Moldova, cetăţeanul străin urmează să prezinte următoarele documente:

 

  • paşaportul naţional;
  • certificatul privind starea civilă a persoanei (celibatar, văduv, divorţat);
  • certificat de naştere;
  • document ce dovedeşte încetarea căsătoriei (certificat de deces, divorţ, hotărârea de judecată privind declararea căsătoriei nule sau extrasul de pe actul de căsătorie cu menţiunea căsătoriei nule, hotărâre de judecată privind desfacerea căsătoriei – dacă în statul respectiv dovada divorţului se efectuează numai în acest fel), dacă acesta există;
  • document ce confirmă dreptul cetăţeanului străin la încheierea căsătoriei în conformitate cu legislaţia statului al cărui cetăţean este (indiferent de locul înregistrării căsătoriei respective) – eliberat de organul competent al statului străin. Imposibilitatea eliberării documentului în cauză va fi confirmată de autoritatea centrală a statului respectiv competentă, de evidenţă şi documentarea populaţiei şi/sau de înregistrarea faptelor de stare civilă.

 

Prezentarea certificatelor privind cazierele judiciare nu este necesară. Concomitent, documentele prezentate, suportând procedura de legalizare/apostilare (după caz), urmează a fi însoţite de traduceri în limba română (din paşaportul naţional se vor traduce doar paginile care conţin date de identitate, viza de intrare-ieşire, amprentele sigiliilor de trecere a hotarului aplicate de grăniceri, alte acte importante pentru examinarea declaraţiei de căsătorie).

 

Este obligatorie prezentarea personală a viitorilor soţi pentru depunerea declaraţiei.

 

Transcrierea actelor de stare civilă

 

Pot cere transcrierea actului de stare civilă cetăţenii Republicii Moldova ale căror acte de stare civilă au fost înregistrate de către organele competente ale ţărilor străine.

 

Pentru a transcrie un act de stare civilă, solicitantul se prezintă personal la sediul Ambasadei.

 

Informaţii detailate referitor la transcrierea actelor de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie, divorţ, schimbare a numelui şi/sau prenumelui, deces), înregistrate peste hotarele Republicii Moldova după 17.08.2001, puteţi găsi pe pagina web a Agenției Servicii Publice a Republicii Moldova.