Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ungaria

A A A

Cetăţenia

Renunțarea la cetățenia Republicii Moldova

 

Cetăţeanul Republicii Moldova, cu domiciliul legal şi obişnuit în străinătate, care renunţă la cetăţenia Republicii Moldova, depune o cerere-chestionar la Ambasadă (completată la Ambasadă) adresată Preşedintelui Republicii Moldova, în trei exemplare.

 

La cererea-chestionar se anexează:

 

 • Autobiografia - tapată la calculator în limba română sau rusă și semnată de solicitant conform următoarelor puncte: (Obligatoriu se indică: 1) Datele personale, adresa, telefon, etc.; 2) perioada de domiciliere în Republica Moldova, 3) data stabilirii în străinătate, 4) date despre starea civilă, căsătorit/divorțat, soț/soție, 5) date despre copiii minori, 6 ) studii, 7) activitatea de muncă, 8) alte date relevante);
 • adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;
 • adeverinţa privind deţinerea sau dobândirea cetăţeniei unui alt stat ori garanţia dobândirii unei alte cetăţenii;
 • trei fotografii 3,5 × 4,5 cm;
 • bonul de plată a taxei consulare.

 

În scopul confirmării informaţiei prezentate în cererea-chestionar pot fi solicitate şi alte documente: copii ale actelor de identitate, copii ale certificatelor de naştere ale copiilor minori, de înfiere, de căsătorie, de divorţ, de deces; hotărâri ale instanţei de judecată, autentificate în modul stabilit. Părinţii care renunţă la cetăţenia Republicii Moldova pot depune cerere de păstrare a cetăţeniei Republicii Moldova pentru copiii lor.

 

În cazul în care ambii părinţi sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi unul dintre ei renunţă la cetăţenie, depunând o cerere de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul minor, celălalt părinte prezintă o declaraţie, autentificată notarial, în care consimte renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova a copilului.

 

Cererea privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova a persoanei care nu a împlinit vârsta de 18 ani se examinează, la demersul părinţilor sau al reprezentantului ei legal, depus împreună cu copia certificatului de naştere a copilului, autentificate de notar. Copiii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani îşi dau consimţământul în scris, care trebuie autentificat notarial.

 

Dobândirea / Redobândirea cetățeniei Republicii Moldova

 

Dobândirea / redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova de către persoanele care domiciliază legal şi obişnuit în străinătate

 

Persoana care solicită dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere, depune cererea-chestionar adresată Preşedintelui Republicii Moldova , în două exemplare, la Ambasadă şi prezintă următoarele documente:

 

 • copia actului de identitate;
 • cazier judiciar din ţara de domiciliere şi din ţara (ţările) al cărei cetăţean este;
 • bonul de plată a taxei consulare;
 • două fotografii de mărimea 3,5×4,5 cm;
 • copia certificatului de naştere a unuia dintre părinţi sau bunei, în cazul în care solicitantul nu s-a născut pe teritoriul Republicii Moldova, dar este urmaşul celor care s-au născut pe teritoriul ei;
 • copia certificatului de naştere a unuia dintre părinţi sau bunei, adeverinţa de la locul de domiciliu, care confirmă domicilierea solicitantului, părinţilor ori a buneilor acestuia pe teritoriul Basarabiei, Nordului Bucovinei, Ţinutului Herţa şi în R.A.S.S.M. până la 28 iunie 1940, în cazul în care solicitantul are temei să dobândească cetăţenia Republicii Moldova pe motivul dat;
 • adeverința de la organul abilitat care atestă faptul deportării sau refugierii solicitantului sau a părinților sau buneilor acestuia de pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 28 iunie 1940, în cazul în care solicitantul are temei să dobândească cetăţenia Republicii Moldova pe motivul dat.

 

Persoana care solicită să redobândească cetăţenia Republicii Moldova, depune cererea-chestionar, adresată Preşedintelui Republicii Moldova, în patru exemplare, la Ambasadă şi prezintă următoarele documente:

 

 • autobiografia, în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi de stabilire cu domiciliul în străinătate, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, motivul pierderii cetăţeniei;
 • adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;
 • adeverinţa privind renunţarea la cetăţenie sau copia hotărârii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • copia actului de identitate;
 • bonul de plată a taxei consulare;
 • patru fotografii de mărimea 3,5×4,5 cm;
 • cazier judiciar din ţara de domiciliere şi din ţara (ţările) al cărei cetăţean este.

 

Documentele enumerate se prezintă în limba de stat.