Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ungaria

A A A

Emigrare autorizată

Durata serviciului: 30 minute
Programare obligatorieun solicitant = o programare.

 • Examinarea cererii în termen de 35 zile – 116 euro
 • Examinarea cererii în termen de 55 zile – 102 euro

Cetăţenii Republicii Moldova care au obţinut permis de şedere permanentă în Ungaria, Bosnia și Herțegovina, Republica Slovenia sau Republica Croația şi care doresc să se stabilească definitiv în aceste state, să-şi autorizeze în acest scop plecarea cu trai permanent în unul din aceste state şi să obţină statutul de nerezident al Republicii Moldova. Obţinerea autorizării pentru plecarea cu domiciliu permanent într-un stat străin nu afectează cetăţenia persoanei sau drepturile de cetăţean al Republicii Moldova.

Cetăţenii, care pleacă din Republica Moldova pentru a se stabili cu domiciliul peste hotare, au dreptul să-şi ia pe cont propriu bunurile ce le aparţin lor şi membrilor familiei, valuta câștigată în mod legal, să-şi menţină în proprietate bunurile ce le stăpânesc de drept pe teritoriul țării, precum şi mijloacele băneşti, hârtiile de valoare şi alte valori, care se păstrează în băncile Republicii Moldova. Scoaterea din ţară de către cetăţeni a obiectelor de artă şi altor valori se va face conform reglementărilor legislaţiei Republicii Moldova.

Pentru examinarea cererii de emigrare autorizată solicitantul va prezenta:
 • cererea-chestionar (se completează la Ambasadă şi se semnează personal de către solicitant);
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate în orginal şi 2 fotocopii;
 • buletinul de identitate şi fişa de însoţire în orginal şi 2 fotocopii (se retrage);
 • permisul de şedere permanentă în străinătate, cu traducere autentificată în limba română (cu excepţia cazului în care permisul de şedere este redactat în limba engleză, conform standardelor Schengen) şi 2 fotocopii;
 • livretul militar (pentru recruţi sau supuşi militari) sau certificatul privind radierea din evidenţă militară în orginal şi 2 fotocopii (se retrage);
 • carnetul de pensionar sau adeverinţa eliberată de secţia de asistenţă socială despre predarea carnetului de pensionar în orginal şi 2 fotocopii (se retrage);
 • certificatul de naştere în orginal şi 2 fotocopii;
 • certificatele de naştere ale copiilor minori (întocmit sau transcris* de către autorităţile Republicii Moldova) în orginal şi 2 fotocopii;
 • certificatul de căsătorie (doar pentru cei căsătoriţi sau văduvi) în orginal şi 2 fotocopii;
 • certificatul de divorţ (doar pentru cei divorţaţi) în orginal şi 2 fotocopii;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei (doar pentru cei văduvi) în orginal şi 2 fotocopii;
 • certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui (doar în cazul schimbării prin act, altul decît de căsătorie sau divorţ) în orginal şi 2 fotocopii;
 • certificatul de la inspectoratul fiscal de stat privind lipsa datoriilor faţă de bugetul de stat (cererea-chestionar se completează în Ambasadă şi se semnează personal de către solicitant);
 • consimţămîntul autentificat notarial sau la Ambasadă al unuia dintre părinţi, care a rămas să domicilieze în Republica Moldova, pentru domiciliere permanentă în străinătate a solicitantului împreună cu copilul minor, în cazul în care au copii minori comuni (în vîrstă de pînă la 18 ani), sau hotărârea instanţei de judecată privind decăderea unuia dintre părinţi din drepturile părinteşti sau stabilirea locului de trai a copilului cu unul din părinţi în orginal şi 2 fotocopii;
 • consimţămîntul, legalizat notarial sau la Ambasadă, al copilului cu vîrsta între 10 şi 18 ani, referitor la plecarea pentru domiciliere permanentă în străinătate împreună cu unul dintre părinţi în orginal şi 2 fotocopii;
 • actele de tutelă (curatelă), doar în cazul persoanelor declarate incapabile de către instanţa de judecată în orginal şi 2 fotocopii;
 • două fotografii color 3,5x4,5 cm;

Toate documentele se prezintă în original + 2 copii. Toate documentele eliberate de organele competente ale altui stat, urmează a fi legalizate/apostilate, traduse în limba română şi autentificate de către un traducător autorizat.

 • Achitarea taxelor pentru serviciile consulare se efectuează prin transfer bancar la contul Ambasadei și în numerar la orice filială a MKB Bank Nyrt.