Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ungaria

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

Taxele percepute pentru serviciile consulare prestate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova sunt reglementate de Legea nr. 338 din 8 decembrie 2022, în vigoare din 1 ianuarie 2023.

Plățile pentru cheltuielile aferente (taxa aferentă) suportate de instituțiile serviciului diplomatic în urma prestării serviciilor consulare sunt aprobate de către Ministerul Afacerilor Externe, în vigoare din 1 aprilie 2024.

Cuantumul taxelor consulare și aferente serviciilor consulare prestate de către

Ambasada Republicii Moldova în Ungaria

Nr.Tipul acțiunii consulareTermenul de perfectareTaxa consularăTaxa aferentăTaxa ASP

TOTAL

   în euro

I. Perfectarea vizelor

1Tip A – viză de tranzit aeroportuar 2010---

30

2Tip B - viză de tranzit 4020---

60

3Tip C - viză de scurtă ședere 4030---

70

4Tip D - viză de lungă ședere 4040---

80

II. Servicii de eliberare a actelor de identitate ale cetățenilor Republicii Moldova

1Eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova(CA)45 zile lucrătoare *1596

30

30 zile lucrătoare *151119

45

2

Eliberarea buletinului de identitate provizoriu(BP)

(cu fotografie)

30 zile lucrătoare *1583

26

3Eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova(РA)45 zile lucrătoare *201131

62

30 zile lucrătoare *201168

99

4Eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova(РА)pentru copilul cu vârsta până la 12 ani.45 zile lucrătoare *------31

31

30 zile lucrătoare *------54

54

5Eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova(РА)pentru copilul cu vârsta între 12-18 ani.45 zile lucrătoare *------31

31

30 zile lucrătoare *------68

68

6Eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova(РA)persoanei pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă temporar45 zile lucrătoare *201131

62

30 zile lucrătoare *201254

86

7Eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova(РA)persoanei pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilăpermanent45 zile lucrătoare *201031

61

30 zile lucrătoare *201254

86

8Autorizarea emigrării55 zile lucrătoare *75207

102

35 zile lucrătoare *752021

116

9Eliberarea titlului de călătorie 105---

15

III. Acțiuni consulare în domeniul cetățeniei

1Examinarea cererii privind dobândirea cetățeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective 515---

20

 
  • Dobândirea cetățeniei Republicii Moldova prin recunoaștere: În temeiul prevederilor art. 12 alin. (1¹) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000
În ziua adresării5156

26

 
  • Dobândirea cetățeniei Republicii Moldova prin recunoaștere: În temeiul prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000
6 luni51524

44

2Examinarea cererii privindrenunțarea cetățeniei RM 150200---

350

3Examinarea cererii privindredobândirea cetățeniei RM 515---

20

4Eliberarea adeverinței privind renunțarea la cetățenie 2525---

50

5Eliberarea adeverinței privind dobândirea/redobândirea cetățeniei RM 515---

20

6Perfectarea certificatului cu privire la cetățenie 2525---

50

IV. Servicii de eliberare a documentelor de stare civilă (la solicitare)

1Eliberarea certificatului/duplicatului certificatului/extrasului de pe actul de stare civilă45 zile lucrătoare *15106

31

30 zile lucrătoare *151017

42

2Eliberarea certificatului privind starea civilă45 zile lucrătoare *15104

29

30 zile lucrătoare *151011

36

3

Eliberarea certificatului privind capacitatea
matrimonială

45 zile lucrătoare *15106

31

30 zile lucrătoare *151017

42

4Eliberarea avizului privind afirmarea/infirmarea schimbării numelui de familie și/sau a prenumelui45 zile lucrătoare *15105

30

30 zile lucrătoare *151014

39

5

Eliberarea avizului cu privire la anularea
și/sau modificarea actului de stare civilă

45 zile lucrătoare *15104

29

30 zile lucrătoare *151013

38

6

Eliberarea extrasului multilingv de pe actul
de stare civilă

45 zile lucrătoare *15106

31

30 zile lucrătoare *151017

42

7Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie 2525---

50

8Înregistrarea divorțului în temeiul cererii comune a soților care nu au copii minori comuni sau înfiați de ambii soți, în cazurile când între aceștia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreținerea soțului inapt de muncă 12530---

155

9Înregistrarea divorțului în temeiul cererii unuia dintre soți privind divorțul și hotărârii (sentinței) instanței judecătorești, dacă celălalt soț este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privațiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani 2530---

55

10Înregistrarea divorțului în temeiul hotărârii instanței judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei 7530---

105

11Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv 1015---

25

12Examinarea cererii privind schimbarea numelui și/sau prenumelui, și/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv 1015---

25

V. Servicii de înregistrare a cetățenilor Republicii Moldova la adresa de domiciliu şi/sau de reședință temporară

1.

Înregistrarea la domiciliu şi/sau la reședința temporară (R) Tariful este aplicabil pentru cazurile în care nu se eliberează buletin de identitate, dar se aplică mențiunea privind înregistrarea la domiciliu şi/sau la reședința temporară pe fișa de însoțire la buletinul de identitate sau pe buletinul de identitate provizoriu

La momentul adresării------1

1

2.

Înregistrarea la domiciliu şi/sau la reședința temporară concomitent cu radierea din evidență de pe adresa anterioară

Tariful este aplicabil pentru cazurile în care nu se eliberează buletin de identitate, dar se aplică mențiunea privind înregistrarea la domiciliu şi/sau la reședința temporară pe fișa de însoțire la buletinul de identitate sau pe buletinul de identitate provizoriu

La momentul adresării------2

2

3.

Modificarea, rectificarea, completarea adresei de domiciliu și/sau de reședință temporară

Tariful este aplicabil pentru cazurile în care nu se eliberează buletin de identitate, dar se aplică mențiunea privind înregistrarea la domiciliu şi/sau la reședința temporară pe fișa de însoțire la buletinul de identitate sau pe buletinul de identitate provizoriu

La momentul adresării------1

1

4.Radierea din evidența la domiciliu și/sau la reședința temporară (R) la cererea solicitantului, a proprietarului sau coproprietarilor locuinței, proprietate privatăLa momentul adresării------1

1

VI. Îndeplinirea actelor notariale

1Autentificarea procurii: 
 a) în numele persoanei fizice 155---

20

 b) în numele persoanei juridice 3015---

45

2Autentificarea testamentului 1510---

25

3Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și contractului de gaj 5010---

60

4Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale (pentru fiecare lună) 2510---

35

5Legalizarea semnăturilor de pe documente 55---

10

6Legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele (pentru o pagină) 15---

6

7Efectuarea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele (pentru o pagina) 510---

15

8

Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:

a) certificarea faptului aflării persoanei în viață faptului aflării persoanei într-un anumit loc

 105---

15

 b) certificarea identității persoanei cu persoana înfățișată în fotografie 515---

20

 c) certificarea timpului (data) prezentării documentului 7,515---

22,5

9Primirea documentelor la păstrare (p/u fiecare luna) 1010---

20

10Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv 55---

10

11Întocmirea protestelor de mare 155---

20

12Asigurarea probelor 255---

30

13Alte acte notariale 255---

30

VII. Supra legalizarea consulară

1Supra legalizarea consulară a unui document eliberat de autoritățile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova 
 a) pentru persoane fizice 1510---

25

 b) pentru persoane juridice 3015---

45

VIII . Alte acțiuni consulare

1Solicitarea unui act (act notarial, cazier juridic etc.) sau a unei informații din Republica Moldova 1510---

25

2Perfectarea și eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acțiuni consulare decât cele menționate în compartimentele precedente, dar care sânt solicitate conform legislației Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sunt parte 1510---

25

* La termenii de prestarea a serviciului de către ASP (5 zile, 10 zile, 20 zile sau 30 zile), se adaugă un termen de 25 de zile calendaristice pentru turul-returul poștei diplomatice.

Plățile pentru serviciile consulare se efectuează doar prin virament bancar:

https://ungaria.mfa.gov.md/ro/content/modalitatea-de-achitare-taxelor-consulare-%C8%99i-aferente