Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ungaria

A A A

Transcrierea actelor de stare civilă

Durata serviciului: 15 minute
Programare obligatorie un solicitant = o programare. Persoana care solicită concomitent mai multe acte de stare civilă pe numele său va înregistra o programare

Termenul de soluționare este de circa 60 zile de la data depunerii cererii
 • întocmirea dosarului cu eliberarea certificatului de naștere moldovenesc pentru copilul născut în Ungaria - gratuit.
 • întocmirea dosarului cu eliberarea certificatului de căsătorie moldovenesc înregistrată în Ungaria - 15 euro

+10 euro – taxă opțională pentru livrarea actului la domiciliu

Cetățeanul Republicii Moldova care a înregistrat acte de stare civilă pe teritoriul altui stat (copii născuți, căsătorie, divorț, deces membru de familie) este obligat să declare faptele de stare civilă și să le înregistreze corespunzător în registrul de stare civilă al Republicii Moldova.

În baza certificatului de stare civilă emis de alt stat, autoritatea Republicii Moldova va înregistra actul de stare civilă eliberând în acest sens certificat moldovenesc.

Transcrierea se poate solicita la prezentarea extrasului de stare civilă multilingv emis în temeiul Convenției de la Viena din 08 septembrie 1976 sau în baza certificatului de stare civilă al altui stat, legalizat și tradus corespunzător.

Pentru transcrierea actului de stare civilă solicitantul va prezenta:
 • buletin de identitate cu fișa de însoțire sau pașaport valabil moldovenesc în original și fotocopie (în cazul buletinului de tip nou fișa de însoțire nu este necesară / dacă un părinte sau soțul/ția este cetățean străin, se va prezenta copia actului de identitate al acestuia).
 • Certificatul de stare civilă legalizat și tradus corespunzător (în cazul actelor emise în Ungariei) sau extrasul multilingv de stare civilă supus transcrierii emis în temeiul Convenției de la Viena din 08 septembrie 1976, în original, cu semnătura olografă și ștampila autorității competente sau certificatul de stare civilă, cu Apostila pe original, și cu traducerea în limba română a actului, și cu Apostila pe traducere (în cazul actelor emise în Slovenia, Croația și Bosnia și Herțegovina).
 • actele de stare civilă, după caz (certificatele de naștere moldovenești ale părinților, de căsătorie).
ATENȚIE!
 • Dosarul de transcriere a actului de stare civilă este transmis spre examinare Agenției Servicii Publice și după aprobare ambasada întocmește actul și emite certificatul moldovenesc transcris.
 • Termenul de soluționare estimativ de 60 zile din data depunerii cererii pentru transcrierea și eliberarea certificatului nu poate fi urgentat. Odată inițiat procesul trebuie finalizat, din care motiv se recomandă persoanei care planifică să părăsească Ungaria/Bosnia și Herțegovina/Slovenia/Croația în acest termen, să transcrie actul în Republica Moldova la serviciul teritorial de stare civilă.
 • De regulă procedura transcrierii în Republica Moldova are loc în termen redus de 1-3 zile și se poate face și prin reprezentant împuternicit prin procură autentificată notarial. Procura se poate autentifica la Ambasadă. Pentru informații adiționale recomandăm să verificați rubrica acte notariale.
 • Cererile pentru transcrierea certificatului de căsătorie și transcrierea certificatului de naștere a copilului pot fi depuse în același timp.
 • Dosarul solicitantului se expediază Agenției Servicii Publice care examinează cererea şi perfectează actul. 
 • La depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată prin transfer bancar la contul Ambasadei sau în numerar la orice filială a MKB Bank Nyrt.